CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

 

TT CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CẤP LÃNH ĐẠO:
(Từ cấp Trưởng, Phó các phòng Ban đến CTHĐQT, Phó CTHĐQT)
Thời lượng (buổi)
1 Nghệ thuật lãnh đạo & tạo động lực cho nhân viên 4
2 Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quán lý cấp trung 10
3 Chiến lược Doanh nghiệp 4
4 Xây dựng hệ thống Quản lý Doanh nghiệp 4
5 Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp 4
6 Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo 4
7 Marketing chiến lược & Thương hiệu dành cho Lãnh đạo 4
8 Quản trị Tài chính và đầu tư dành cho Lãnh đạo 4
9 Đánh giá thực trạng & hệ thống đòn bẩy tài chính trong Doanh nghiệp 4
10 Quản trị nhân sự hiện đại 4
11 Hệ thống dòng tiền 4
12 Quản trị rủi ro & Quản trị sự thay đổi 4
13 Quản trị mâu thuẫn và giải quyết xung đột 4
14 Định hướng các phương thức văn hóa vào kinh doanh 4
TT CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO NHÂN VIÊN: Thời lượng (buổi)
A CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO SALES & BỔ TRỢ KINH DOANH
1 Nâng cao kỹ năng nhận thức về văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ nhân viên 4
2 Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên 4
3 Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lí cấp trung 4
4 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 4
5 Kỹ năng hoạch định chiến lược cho công ty 4
6 Kỹ năng giám sát bán hàng 4
7 Kỹ năng viết thư thương mại 2
8 Kỹ năng giải quyết xung đột 4
9 Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự 4
10 Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 4
11 Phân công, phân nhiệm và ủy thác công việc 4
12 Kỹ năng quản trị sự thay đổi 4
13 Kỹ năng tư duy chiến lược gắn kết & phát triển khách hàng 4
14 Phương pháp tư duy và ra quyết định 4
15 Kỹ năng quản lý cuộc họp 4
16 Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 4
17 Kỹ năng đàm phán & thương lượng 4
18 Kỹ năng thuyết trình 4
19 Làm thế nào để xây dựng đội ngũ bán hàng năng động? 4
20 Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing 4
21 Quản lý dự án Marketing 4
22 Nghiên cứu thị trường 4
23 Phân tích thông tin cho quyết định Marketing 4
24 Quản trị thương hiệu 4
25 Hỗ trợ thương mại 4
26 Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàng 4
27 Hành vi người tiêu dùng 4
28 Quản lý bán hàng 4
29 Giám sát bán hàng chuyên nghiệp 4
30 Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 4
31 Phương pháp thu hút khách hàng, thẩm định lòng tin 4
32 Nghệ thuật thiết lập, xác định, gợi mở nhu cầu khách hàng 4
33 Nâng cao kỹ năng bán hàng, thúc đẩy tăng doanh thu bán hàng 4
34 Kỹ năng phân tích nhận dạng khách hàng tiềm năng 4
35 Chiến lược bán hàng thời hội nhập 4
36 Kỹ năng thu hồi công nợ khách hàng chuyên nghiệp 4
37 Đàm phán trong bán hàng hiệu quả 4
B DÀNH CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT & VẬN HÀNH
1 Chiến lược và kế hoạch sản xuất 4
2 Quản lý sản xuất 2
3 Quản lý chất lượng 4
4 Quản lý hậu cần sản xuất 4
5 Quản trị Lean trong sản xuất 4
6 Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến 4
7 Quản lý đội ngũ trong sản xuất 4
8 Kiểm soát chi phí trong sản xuất 4
9 Đánh giá nhân sự trong sản xuất 4
10 Quản lý con người 4
11 Quản trị hiệu quả công việc & KPIs trong sản xuất 4
12 Kỹ năng huấn luyện & truyền kinh nghiệm 6
C DÀNH CHO BỘ PHẬN NHÂN SỰ & NHÂN LỰC
1 Chiến lược nhân sự 4
2 Tuyển dụng nhân sự 4
3 Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực 4
4 Pháp luật hiện hành về lao động 4
5 Kỹ năng phỏng vấn & tuyển chọn nhân sự 4
6 Quản lý nhân tài 4
7 Lương và chế độ đãi ngộ 4
8 Kỹ năng giải quyết xung đột 2
9 Văn hóa doanh nghiệp 4
10 Kỹ năng dùng, giữ, sa thải nhân sự 4
D DÀNH CHO BỘ PHẬN TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN
1 Chiến lược tài chính 4
2 Quản lý & kiểm soát tài chính 4
3 Tài chính doanh nghiệp 4
4 Phân tích tài chính và hoạch định đầu tư 4
5 Chiến lược đầu tư 4
6 Hệ thống thuế doanh nghiệp 4
7 Kế toán quản trị 4
8 Thị trường chứng khoán 4
9 Phân tích đầu tư vốn 4
10 Phân tích báo cáo tài chính 4
11 Phân tích đầu tư nợ 4
12 Chuẩn mực kế toán & báo cáo tài chính 6
E DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
1 Năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung 6
2 Nâng cao năng lực lãnh đạo 4
3 Quản trị đội ngũ 4
4 Lãnh đạo & phát triển nhân viên 4
5 Lập kế hoạch hành động & báo cáo thực hiện 4
6 Quản trị dự án 4
7 Kỹ năng tư duy chiến lược 4